Eksport

 

 Eksporti rakendatakse:            Ekspordi eesmärk    

kauba lähetamiseks EU tolliterritooriumi eripiirkondadesse (Ahvenamaa, Kanaari saared, Kanalisaared, Prantsusmaa ülemerealad (Guadeloupe, Guiana, Martinique, Reunion) Kreeka Athose Mägi);

Eksportija peab olema Eestis registreeritud isik, juriidilised isikud peavad olema registreeritud EORI andmebaasis (vt. ka http://www.emta.ee/eori).
 

            Esindaja

Eksportija võib tolliformaalsuste tegemiseks määrata esindaja. Esindus võib olla otsene või kaudne.

 
          Ekspordideklaratsiooni esitamine eksporditolliasutusele

 Tolliasutust, kuhu esitatakse ekspordideklaratsioon nimetatakse eksporditolliasutuseks.

Ekspordideklaratsioon esitatakse üldjuhul eksportija asukohajärgsele pädevale tolliasutusele (maksu- ja tollibüroo, tollipunkt või teeninduskeskus) või tolliasutusele, kus kaup ekspordiks pakitakse või laaditakse.
NB! Konteinerveo korral loetakse laadimiskohaks kohta, kus kaup laaditakse konteinerisse, mitte aga kohta, kus konteiner tõstetakse laeva.

Allhanke korral võib ekspordideklaratsiooni esitada tolliasutusele, mille tegevuspiirkonnas allhankija asub.

Nõuetekohaselt tõendatud põhjustel võib ekspordideklaratsiooni esitada ka mõnele muule pädevale tolliasutusele.

Ekspordideklaratsiooni võib esitada ka väljumistolliasutusele, kui kauba suhtes ei kehti keelud ja piirangud ning saadetise väärtus ei ületa 3000 EUR-i.

Elektroonset tollideklaratsiooni ei pea esitama ja kaup deklareeritakse suuliselt väljumistolliasutuses, kui:

Elektroonset tollideklaratsiooni ei pea esitama ja kaup deklareeritakse muu toiminguga (näiteks rohelise koridori läbimine) väljumistolliasutuses, kui:

Kui ülalnimetatud kaubale on nõutav ekspordilitsentsi või eriloa esitamine, tuleb vormistada elektroonne tollideklaratsioon.

Reisijad võivad elektroonse tollideklaratsiooni asemel esitada teatud juhtudel reisija deklaratsiooni (vt ka Reisijaga kaasasoleva kauba tolliformaalsused  p. 4).


              Ekspordiformaalsuste lõpetamine
Ekspordiformaalsused lõpetatakse väljumistolliasutuses või transiidi lähtetolliasutuses.

Väljumistolliasutus on üldjuhul viimane tolliasutus enne kaupade väljaviimist ühenduse tolliterritooriumilt:
Erandina ülaltoodust, kauba väljaveol ühtse veolepingu alusel raudtee-, posti-, lennundus- või laevandusettevõtete poolt, on väljumistolliasutuseks veo alustamise kohas asuv tolliasutus (näiteks Tartu raudtee tollipunkt). Ekspordiformaalsuste lõpetamisel teeb toll transpordidokumendile punase märke “EKSPORT”.

Ekspordiks deklareeritud kaupa võib ühendusest välja vedada ka välistransiidi protseduuriga 2454/93 art. 340c punktis 3 sätestatud juhtudel või TIR-veoga.
Sel juhul lõpetatakse ekspordiformaalsused transiidi lähtetolliasutuses. TIR-märkmikku või transiidi saatedokumendile teeb toll punasega märke “EKSPORT”.

Väljumistolliasutuses/transiidi lähtetolliasutuses esitatakse tollile EAD.

Väljumistolliasutuses/transiidi lähtetolliasutuses registreerib toll ECS (Export Controll System) süsteemis kauba väljaviimise ühendusest.

Süsteemis Complex saab deklaratsioon märke “eksporditud” (Complexis deklaratsiooni ajaloo leheküljel vajutada nuppu “Väljumised” ja vaadata lahtrit “Uus olek”).

Paberkandjale (EAD) toll üldjuhul kinnitusmärget ei tee.

Juhul kui väljumistolliasutuses ECS süsteem ei tööta, teeb toll kinnitusmärke EAD-le.
 
Kui peale kauba väljumist deklaratsioon ei ole saanud märget "Eksporditud", võib eksportija või deklarant teatada eksporditolliasutusele, et kaubad on lahkunud ühenduse tolliterritooriumilt, teatades kuupäeva ja väljumistolliasutuse, kust kaubad lahkusid ühenduse tolliterritooriumilt, ja taotleda eksporditolliasutuselt väljaviimise kinnitamist.
 
Kui 90 päeva jooksul peale kauba vabastamist ekspordiks deklaratsioon ei ole saanud märget "Eksporditud", alustab toll järelepäringuprotseduuri (vt ka http://www.emta.ee/public/toll/Valjumata_ekspordi_paring.pdf).
 
Kui 150 päeva jooksul peale kauba vabastamist ekspordiks eksport ei ole tõendatud, tühistab toll ekspordideklaratsiooni (2454 art. 796da ja 796e).ühendusetolliterritooriumilt väljumisega väljumistolliasutuses.                                                                                                         
 

           Ekspordiks deklareeritud kaupade jäämine ühendusse    

Kui ekspordiks vabastatud kaupu ei viida ühenduse tolliterritooriumilt välja, esitab eksportija või deklarant viivitamatult taotluse eksporditolliasutusele ekspordideklaratsiooni kehtetuks tunnistamiseks.

Kui ekspordiks vabastatud kaubad ei ole 150 päeva jooksul tolliterritooriumilt välja viidud, tunnistatakse ekspordideklaratsioon kehtetuks.     
                                                                                                                                                                                                  
          Kauba eksporditollideklaratsiooni koostamiseks vajalik teave:

1. Kaubaarve, mis peaks sisaldama alljärgnevat teavet:
           1.1 Kaubakirjeldus, mille järgi oleks võimalik määrata tollikood
           1.2 Maksumus
           1.3 Kogus
           1.4 Kaal
           1.5 Pakkeüksused

2. Väljumistolliasutus
 

Allikas: Maksu- ja Tolliamet